Baltic Cruisingin (jäljempänä BC) lisä- ja erityisehdot koskien matkoja, joihin sovelletaan yleisiä matkapakettiehtoja, jollei matkakohtaisesti ole muuta sovittu (voimassa 1.1..2021 alkaen)

Lyhyt purjehdus = korkeintaan neljän päivän mittainen purjehdus
Pitkä purjehdus = yli neljän päivän mittainen purjehdus
 
1.   Hintaan sisältyvät palvelut
A)  Majoitus veneessä
B)  Kurssipurjehduksilla opetus ja todistukset
 
2.  Hintaan eivät sisälly
A)   Matkustaminen purjehduksen aloitussatamaan eikä matkustaminen lopetussatamasta
B)  Veneen käytöstä ja henkilökohtaisesta kulutuksesta johtuvat kulut, kuten polttoaine, satamamaksut, loppusiivous, viranomaismaksut, ateriat ja vastaavat kulut. Nämä maksetaan matkan alussa perustettavasta venekassasta, johon veneen miehistö osallistuu tasaosuuksin (ei koske veneen päällikköä).
C) Mahdollisesti tarvittavat matkustusasiakirjat, rokotukset ja vastaavat. Asiakkaalle on itsellään velvollisuus selvittää mm.   viisumien ja rokotusten tarve. BC ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi.
D) Oppikirjat
 
3.  Toimistokulut
Yleisten matkapakettiehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina lyhyistä purjehduksista 100 eur ja pitkistä purjehduksista 150 eur. Koko veneen varauksen osalta toimistokulut peritään miehistöluettelon mukaisesti.
 
4.  Maksuehdot
A)   Varausmaksu on lyhyistä purjehduksista 150 eur ja pitkistä purjehduksista 250 eur.
B)   Varausmaksulaskun maksuehto on 7 pv netto. Loppumaksulaskun eräpäivä on lyhyistä purjehduksista 30 pv ja pitkistä purjehduksista 60 pv ennen purjehduksen alkua.
C)   Jos lyhyt purjehdus varataan myöhemmin kuin 32 pv ja pitkä purjehdus myöhemmin kuin 62 pv ennen purjehduksen alkua, koko hintaa koskevan laskun maksuehto on 2 pv netto.
D)   Mikäli asiakas ei maksa varausmaksua eräpäivään mennessä, niin BC:llä on oikeus peruuttaa paikkavaraus ilman eri ilmoitusta.
E)   Ryhmien maksu- ja peruutusehdot voidaan sopia kullekin ryhmälle erikseen.
 
5.  Asiakkaan terveydentila
Asiakas on vastuussa siitä, että hän voi terveydentilansa puolesta osallistua purjehdukselle. Veneen päällikkö vastaa miehistön turvallisuudesta. Tämän vuoksi asiakas on velvollinen antamaan päällikölle tarpeelliset tiedot terveydentilastaan. Valtameripurjehduksilla ja muutoin vaativissa olosuhteissa tapahtuviilla purjehduksilla voidaan asettaa erityisvaatimuksia asiakkaan toimintakyvylle ja terveydentilalle.
 
6. Asiakkaalta tarvittavat tiedot ja mahdolliset pätevyysvaatimukset
Asiakkaan yksilöimiseksi BC tarvitsee asiakkaan nimen ja osoitteen lisäksi syntymäajan sekä ulkomaille suuntautuvissa purjehduksissa viranomaisten mahdollisesti vaatimat miehistöluettelotiedot, joita saattavat olla esim. passin numero ja kansalaisuus. Mikäli asiakas toimii veneen päällikkönä tai perämiehenä, niin hänellä pitää olla mukanaan kohdemaan vaatimat pätevyysasiakirjat alkuperäisinä.
 
7. Osoitteenmuutokset
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä purjehdusvarauksen jälkeen tapahtuneet osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron muutokset.
 
8. Vakuutukset
Asiakkaalla pitää olla purjehduksen aikana voimassaoleva matkavakuutus.
 
9. Ylivoimainen este
BC ei korvaa BC:stä riippumattomista syistä johtuvista purjehdusaikataulun, -reitin tai määräsatamien muutoksista tai purjehduksen peruuntumisesta asiakkaille aiheutuvien majoitus-, jatkoyhteyksien muutos- ja muita vastaavia kuluja tai vahinkoja. Tällaisia syitä ovat esim. veneen vaurio, viranomaisten toimenpiteet, meripelastukseen osallistuminen, vaarallinen sää tai sääennuste, sota, kapina, yms poikkeustila sekä sairastapaus veneessä.
 
10. Baltic Cruisingin oikeus peruuttaa matka
BC:llä on yleisten matkapakettiehtojen perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut matkan toteuttamisen edellyttämää osanottajamäärää. Kaikkien BC:n järjestämien matkapakettien osalta vaaditaan vähimmäismäärä osanottajia. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään 21 pv ennen matkan alkua.